مالیات خودرو 2

مالیات خودرو 2

مالیات خودرو 2

 

 

◾️ضوابط کلی مالیات خودروهای گرانقیمت در قوانین بودجه سنواتی

 

 

🔹قانون بودجه سال ۱۳۹۹

🔺بند ت تبصره ۶ : در سال ۱۳۹۹ انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش هفت میلیارد ( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد

 

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۰

 

🔺بند ش تبصره ۶ : کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود

 

 

 

و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو خواهد بود.

 

 

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۱

🔺بند ف تبصره ۶ : در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو خواهد بود.

 

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۲

 

🔺بند ۳ تبصره ۶ : انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند

 

🔹لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ :

 


🔺… تبصره ۶ : انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید