رسیدگی به تراکنش های بانکی 2

رسیدگی به تراکنش های بانکی 2

رسیدگی به تراکنش های بانکی 2

 

 

🔰 بند ۹ از بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی ضمن توجه به بخشنامه شماره ۱۱۹۱۳ مورخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۱

 

 

🔘 نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی لغایت عملکرد سال ۱۳۹۹

 

 

◾️۹ . صرف‌نظر از پالایش‌های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه‌های رسیدگی موظفند در رسیدگی‌های خود مبتنی بر قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی

 

و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی

 

 

در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، نسبت به طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.

 

 

در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش‌ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

 

 

🔹الف: تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

 

 

🔺تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

 

 

🔺دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

 

🔺دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

 

 

🔺تسهیلات بانکی دریافتی

 

🔺انتقالی بین حساب‌های شخص

 

🔺انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

 

🔺تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

 

 

🔺دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل

 

 

آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

 

 

🔺قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

 

🔺وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

 

🔺انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

 

🔺مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی

 

 

(در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

 

 

🔹ب: تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات

 

 

معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

 

 

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیت‌های مذکور باشد.

 

 

🔹پ: تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.

 

 

🔹ث: تراکنش‌های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی‌گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید