ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

 

 

 

 

 

✳️بند ۴ بخشنامه مهم و کاربردی مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی

 

 

 

بهره مندی از معافبت مالیاتی سالانه به مودیانی که دفاتر و اسناد و مدارک مالیاتی را ارایه نمی نمایند

 

 

 

✅۴ -­ مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون

 

 

در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد.

 

 

 

☑️در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هریک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل

 

 

 

موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی،

 

 

امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

 

 

۱-۴- مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

 

 

۲-۴-­ مودی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی)

 

 

نسبت به ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد.

 

 

(طبق جزء ۱۲ بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.)

 

 

۳-۴-­­ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

 

 

عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای)

 

 

 

موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.

 

 

 

➖همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع

 

 

ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.

 

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیاحسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید