نرخ مالیاتی - ایلیا حسابدار

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

کاهش و معافیت مالیات تولید

کاهش و معافیت مالیات تولید