حسابداری - ایلیا حسابدار

ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

11. دارائیهای ثابت و جاری

11. دارائیهای ثابت و جاری

اجرای سامانه مودیان

اجرای سامانه مودیان

لغو معافیت مطلق بخش کشاورزی

لغو معافیت مطلق بخش کشاورزی

برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403

برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403

جرائم مالیاتی حقوق

جرائم مالیاتی حقوق

کتمان

کتمان

9.مغایرت گیری بانکی

9.مغایرت گیری بانکی

حسابرسی و شاخه های آن

حسابرسی و شاخه های آن

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد شد

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد شد