حسابداری مالیاتی - ایلیا حسابدار

اجرای سامانه مودیان

اجرای سامانه مودیان

10.زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

10.زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد شد

مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد شد

معافیت مالیاتی 3

معافیت مالیاتی 3

مالیات کالاهای خاص 2

مالیات کالاهای خاص 2

ماده 77 قانون مالیات های مستقیم

ماده 77 قانون مالیات های مستقیم

افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

افزایش رقم تسهیلات بدون نیاز به گواهی مالیاتی برای اشخاص حقوقی و حقیقی

مالیات و طلا فروشان 3

مالیات و طلا فروشان 3

رسیدگی به تراکنش های بانکی 2

رسیدگی به تراکنش های بانکی 2

مرحله دهم ارزش افزوده

مرحله دهم ارزش افزوده