ایلیا حسابدار - ایلیا حسابدار

فرض تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت

ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مالیاتی

ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم

اجرای سامانه مودیان

اجرای سامانه مودیان

لغو معافیت مطلق بخش کشاورزی

لغو معافیت مطلق بخش کشاورزی

برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403

برخی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403

10.زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

10.زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

جرائم مالیاتی حقوق

جرائم مالیاتی حقوق

کتمان

کتمان

حسابرسی و شاخه های آن

حسابرسی و شاخه های آن