پادکست ها - ایلیا حسابدار

11. دارائیهای ثابت و جاری

11. دارائیهای ثابت و جاری

10.زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

10.زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

9.مغایرت گیری بانکی

9.مغایرت گیری بانکی

8.نحوه تعامل مدیر مالی با افراد مرتبط

8.نحوه تعامل مدیر مالی با افراد مرتبط

7.دقت عمل و نکاتی کاربردی

7.دقت عمل و نکاتی کاربردی

6.معافیت واحد های اقتصادی از مالیات

6.معافیت واحد های اقتصادی از مالیات

5.نرم افزار های حسابداری

5.نرم افزار های حسابداری

4.حساب سود و زیان جاری و انباشته

4.حساب سود و زیان جاری و انباشته

3.سطوح حساب (حساب تفصیلی)

3.سطوح حساب (حساب تفصیلی)

2. ثبت حساب هزینه در دوره مالی بعد

2. ثبت حساب هزینه در دوره مالی بعد