سبد خرید

جرایم مربوط به سامانه مودیان

جرایم مربوط به سامانه مودیان

جرایم مربوط به سامانه مودیان

 

 

✳️ماده ۲۲ قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 

✳️تخلفات و حسب مورد، جریمه ‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

 

 

✅الف – عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

 

 

ب – عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی،

 

 

استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق

 

 

، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی.

 

 

پ – عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌ شود

 

به سازمان، معادل ده‌ درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال،

 

 

هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت ‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی.

 

ت – عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش ‌کردن صورتحساب،

 

 

معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب‌ های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

 

 

ث – عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

 

 

تبصره ۱- مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌ شود.

 

 

تبصره ۲ – سازمان نمی‌ تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) جریمه‌ های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌ های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

 

 

✍توجه : عبارت “چنانچه عدم انجام تکالیف موصوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موصوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد

 

 

به انتهای تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان طی لایحه تسهیل اضافه شده است.

 

✴️تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه های موضوع بند های «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ‌های مستقیم اعمال نمی‌ شود.

 

در صورت اعمال جریمه‌ های مذکور در بند «ب»، جریمه‌ های مذکور در بند های «الف» و «ت» اعمال نمی ‌شود.

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

 

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید