سبد خرید

تکالیف مودیان مالیاتی

تکالیف مودیان مالیاتی

تکالیف مودیان مالیاتی

 

 

 

بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴/ ۸۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

✴️مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴،

 

 

 

ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و با اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید

 

 

 

( به جز ندارد استثنا شده در این تبصره ) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد.

 

 

 

در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده در هر یک از موارد زیر ( عدم انجام تکالیف )

 

 

 

توسط صاحبان مشاعل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م حسب مورد و اشخاص حقوقی،

 

 

 

امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت با مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:

 

 

 

✳️۱ . مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.

 

 

 

✳️۲ . مودی ( صاحبان مشاعل گروه اول ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی ) نسبت به ارائه دفاتر قانونی

 

 

 

حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایدو با دفاتر ارائه شده کلا به صورت سفید و قانویی ارائه شده باشد.

 

 

✳️۳ . صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م و اشخاص حقوقی نسبت به ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.

 

 

 

عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک ( اعم از اسناد درآمدی با هزینه ای )

 

 

موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت با مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره در خصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.

 

 

➖همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون .م.م در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون فوق نخواهد شد.

 

 

https://iliyahesabdar.irایلیا حسابدار

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید